ฟ้าครึ้มฝน ม.มธุการี

ISBN:

Published:

Paperback

501 pages


Description

ฟ้าครึ้มฝน  by  ม.มธุการี

ฟ้าครึ้มฝน by ม.มธุการี
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 501 pages | ISBN: | 8.77 Mb

บางครังความอยากมีอยากได นำมาซึงความเจบปวดและอับอาย ความธรรมดา และไมยึดติด นำมาซึงความสุขสงบเรียบงายชีวิตทีตกตำถึงขีดสุด คือบทเรียนราคาแพง ทีครอบครัว มิติกวัน ไดรับจากพอ ผูหลงผิดคิดวาตัวเองอยูเหนือฟากฟาพายัพ คือคนแปลกหนา ทีไมใชญาติมิตร แตมากดวยนำใจMoreบางครั้งความอยากมีอยากได้ นำมาซึ่งความเจ็บปวดและอับอาย ความธรรมดา และไม่ยึดติด นำมาซึ่งความสุขสงบเรียบง่ายชีวิตที่ตกต่ำถึงขีดสุด คือบทเรียนราคาแพง ที่ครอบครัว มิติกวัน ได้รับจากพ่อ ผู้หลงผิดคิดว่าตัวเองอยู่เหนือฟากฟ้าพายัพ คือคนแปลกหน้า ที่ไม่ใช่ญาติมิตร แต่มากด้วยน้ำใจ เป็นหยดน้ำเล็กๆ ที่ค่อยๆ ไหลซึมลงสู่ดิน เอเพิ่มความชุ่มชื้นในหัวใจดวงเล็กๆของสาวน้อยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ฟ้าครึ้มฝน":


georgepol.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us